Atam İzindeyiz

Hz. Mehdi (a.s.)'ye işaret eden Kuran ayetleri

HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN İSMİNİN, PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN İSMİNE MUVAFIK OLMASI


... size ..., ismi AHMED, babasının ismi Abdullah olan Hz. Mehdi'yi reis kılmıştır. Ona katılınız.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)... ona katılın, O Mehdi'dir. İSMİ DE AHMED B. Abdullah'dır...

(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyin El Berzenci, Pamuk Yayıncılık, 8. baskı, s. 165)Ebu Davud ile Tirmızi'nin İbni Mesut (RA)'dan nakil ettiklerine göre, Allah'ın Resulü (sav) şöyle buyurmuştur: "ONUN İSMİ İSMİME, babasının ismi de babamın ismine MUVAFIK OLACAKTIR..."

(Kıyamet Alametleri, Genişletilmiş 9. baskı, s.159-160)... Benden sonra İSMİ "AHMED" OLAN BİR ELÇİNİN de müjdeleyicisiyim" demişti. (Saff Suresi, 6)

HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN "HİDAYET VEREN" ANLAMINA GELMESİ


Sizden veya sonra gelenlerden birisi ona yetişirse, kar üzerinde sürünerek de olsa ona katılsın. Muhakkak ki ONLAR HİDAYET SANCAKLARIDIR.

(Ramuz El Ehadis, 1. cilt, s. 298, no:2)... Bundan sonra size BEN’DEN BİR HİDAYET GELDİĞİNDE, kim Benim hidayetime uyarsa, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır." (Bakara Suresi, 38)Ve onları, Kendi emrimizle
HİDAYETE YÖNELTEN ÖNDERLER KILDIK ... (Enbiya Suresi, 73)İşte ALLAH'IN HİDAYET VERDİKLERİ BUNLARDIR; öyleyse SEN DE onların BU HİDAYETLERİNE UY... (Enam Suresi, 90)HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN MUTLAKA GELECEK OLMASI


Dünya, Müslümanlara Ehli Beytimden BİR ADAM MELİK OLANA KADAR, YIKILMAYACAK VE GİTMEYECEKTİR.

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, Ali b. Hüsameddin el-Muttaki, s. 10)
Senin Rabbin, 'ana yerleşim merkezlerine' onlara ayetlerimizi okuyan BİR ELÇİ GÖNDERMEDİKÇE ŞEHİRLERİ YIKIMA UĞRATICI DEĞİLDİR... (Kasas Suresi, 59)Ve MEHDİ'NİN ZUHURU DA KIYAMET ALAMETLERİNDEN İLKİDİR. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 494)... KIYAMET-SAATİNİN kendilerine apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İŞTE ONUN İŞARETLERİ GELMİŞTİR... (Muhammed Suresi, 18)

HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN, GELİŞİNDEN ÜMİT KESİLDİĞİ BİR DÖNEMDE ÇIKMASI


İNSANLARIN ÜMİTSİZ OLDUĞU VE "HİÇ MEHDİ FALAN YOKMUŞ" DEDİĞİ bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir...

(Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 55)...MEHDİ, Resulullah'ın bayrağı ile, insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve ÇIKIŞINDAN ÜMİT KESİLDİĞİ BİR SIRADA ÇIKAR...

(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 55)... demiştiniz ki; "ALLAH, ONDAN SONRA KESİN OLARAK BİR ELÇİ GÖNDERMEZ."... (Mümin Suresi, 34)


HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞINDAN ÖNCE YERYÜZÜNDE FİTNE VE BOZGUNCULUĞUN ÇOĞALMASI


BİR FİTNE GÖRÜLÜR, BUNU DİĞER FİTNELER TAKİP EDER.

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)Kıyamet önü sıra KARANLIK GECELER GİBİ FİTNELER VARDIR.

(Ramuz-El Ehadis, 121/5)Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı. Böylece oralarda FESADI YAYGINLAŞTIRMIŞ-ARTIRMIŞLARDI.' (Fecr Suresi, 11-12)Mehdi çıkmadan önce... insanlar arasında FİTNELER ÇOĞALACAKTIR...

(El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 39-40)Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yiyicilikte çabalarına HIZ KATTIKLARINI GÖRÜRSÜN... (Maide Suresi, 62)


HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇIKIŞININ İLAN EDİLMESİ


ONUN İSMİYLE SEMADAN NİDA OLUNACAK ve hiç kimse onun Mehdiliğini inkar edemeyecektir.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)SEMADAN BİR SES ONU İSMİYLE ÇAĞIRACAK
ve doğuda, batıda hatta uykuda olan bile bu sesi duyacak ve uyanacaktır.

(El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 56)Rabbimiz, biz: "RABBİNİZE İMAN EDİN" DİYE İMANA ÇAĞRIDA BULUNAN BİR ÇAĞIRICIYI İŞİTTİK, hemen iman ettik. (Al-i İmran Suresi, 193)HZ. MEHDİ'YE BİAT EDİLMESİ


MEHDİ'NİN BAYRAĞINDA BİAT ALLAH İÇİNDİR YAZILIDIR.

(Ali bin Hüsamettin el Muttaki, Celalettin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler- Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 65)Şüphesiz SANA BİAT EDENLER, ancak ALLAH'A BİAT ETMİŞLERDİR... (Fetih Suresi, 10)


HZ. MEHDİ ORTAYA ÇIKTIĞINDA, ONA UYULMASI


Sizden ona kim yetişirse, KAR ÜZERİNDE SÜRÜNEREK DAHİ OLSA ONA GELSİN. ONA KATILSIN. Zira o, Mehdi'dir.

(İbn Mace, Fiten, B 34, H 4082; İbn Ebi Şeybe, c. VII, sf. 527; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah'ın izniyle KENDİSİNE İTAAT EDİLMESİNDEN BAŞKA bir şeyle göndermedik... (Nisa Suresi, 64)Ama KOŞARAK SANA GELEN ise...” (Abese Suresi, 8)


İNSANLARIN HZ. MEHDİ'YE TABİ OLMALARI


İnsanlar, bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi, HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇEVRESİNDE TOPLANIRLAR...

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)... HER NEREDE OLURSANIZ, ALLAH SİZLERİ BİRARAYA GETİRECEKTİR... (Bakara Suresi, 148)HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ŞEHİR MERKEZİNDEN ÇIKMASI VE KONSTANTİNİYE'Yİ FETHETMESİ


Dünyadan hiçbir zaman kalmayıp ancak tek bir gün kalsa bile o günde benim ailemden bir zatın Deylem dağına (yahut eyaletine) ve KONSTANTİNİYYE ŞEHRİNE sahip olması için Allah (c.c.) muhakkak o günü uzatacaktır.

(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 74), (Ölüm-Kıyamet -Ahiret ve Ahirzaman Alametler, s. 440)Senin Rabbin, 'ANA YERLEŞİM MERKEZLERİNE' onlara ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe şehirleri yıkıma uğratıcı değildir... (28/59)


HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ALLAH KORKUSUNUN ÇOK GÜÇLÜ OLMASI


Mehdi, gerges kuşunun kanadı ile TİTREMESİ GİBİ ALLAH'TAN ÇOK KORKAN bir kimsedir.

(Nuaym b. Hammad, vr 91a)... O'NDAN İÇLERİ TİTREYEREK-KORKANLAR ve Allah'ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır. Hesap görücü olarak Allah yeter. (Ahzab Suresi, 39)
Mehdi ALLAH'A KARŞI SON DERECE BOYUN EĞİCİDİR. Ahlak bakımından Peygambere benzer.

(Kıyamet Alametleri, s. 163)Bana 'GÖNÜLDEN-KATIKSIZ OLARAK YÖNELENİN' yoluna tabi ol. (Lokman Suresi, 15)... Aynen, kartal cinsinden Neşir kuşunun kanatlarıyla TİTREMESİ GİBİ ALLAH'TAN KORKACAKTIR.

 (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 51)Ve onlar, O'nun haşmetinden İÇLERİ TİTREMEKTE OLANLARDIR." (Enbiya Suresi, 28)ALLAH'IN, HZ. MEHDİ'Yİ DOĞRU YOLA İLETMESİ


Ey Ehl-i Beyt! Mehdi bizdendir. Aziz ve celil olan ALLAH ONU BİR GECEDE ISLAH VE İRŞAD EDECEK (doğru yolu gösterecek).

(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 437)... Artık elbette O, DOSDOĞRU OLAN BİR YOLA İLETİLMİŞTİR. (Al-i İmran Suresi, 101)HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇOK SABIRLI OLMASI


Mehdi'nin efdaliyeti (fazileti ve üstünlüğü), bütün kederlere ve şiddetli fitnelere GÖSTERDİĞİ AZAMİ SABIR cihetiyledir...

(Tılsımlar Mecmuası, s. 212. İs'afür Rağıbin'den naklen. Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, s. 154)Andolsun senden önce de elçiler yalanlandı; onlara, yardımımız gelinceye kadar YALANLANDIKLARI VE EZİYETE UĞRATILDIKLARI ŞEYE SABRETTİLER. .... (En'am Suresi, 34)HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN ÇOK MERHAMETLİ OLMASI


Hz. Mehdi, O KADAR MERHAMETLİ OLACAKTIR Kİ, zamanında bir kimsenin bile burnu kanamayacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)... Ve onunla birlikte olanlar da kafirlere karşı zorlu, kendi aralarında ise MERHAMETLİDİRLER... (Fetih Suresi, 29)


HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN MÜCADELECİ OLMASI


Mehdi Doğu tarafından çıkacak. KARŞISINA DAĞLAR BİLE DİKİLSE onları ezip geçecek, o dağlarda kendisine yol bulacaktır.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 39)Gerçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. Oysa onların DÜZENLERİ, DAĞLARI YERLERİNDEN OYNATACAK DA OLSA, Allah katında onlara hazırlanmış düzen (kötü bir karşılık) vardır. (İbrahim Suresi, 46)İNSANLAR HAKKA DÖNÜNCEYE KADAR (fikri) MÜCADELESİNE DEVAM EDECEKTİR.


(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)(Yeryüzünde) FİTNE KALMAYINCAYA KADAR ONLARLA MÜCADELE EDİN... (Bakara Suresi, 193)


ALLAH'IN HZ. MEHDİ'Yİ, YARDIMCILARIYLA DESTEKLEMESİ


Biliniz ki Allah'ın yeryüzündeki dostları, MEHDİ'YE TABİ OLANLARDIR.

(El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 52)De ki: "Eğer siz ALLAH'I SEVİYORSANIZ BANA UYUN; ALLAH DA SİZİ SEVSİN ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir." (Al-i İmran, 31)
... Bulutların semada toplandığı gibi, ALLAH O'NUN ETRAFINA BİR KAVİM TOPLAR. onların KALBLERİNİ UZLAŞTIRIR....

(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 57)... O, KALPLERİNİZİN ARASINI UZLAŞTIRIP-ISINDIRDI ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız... (Al-i İmran Suresi, 103)


HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN YARDIMCILARININ SAYISININ AZ OLMASI


SAYILARI Bedir Ashabı (313) KADARDIR... Onların sayıları TALUD İLE NEHRİ GEÇENLER KADARDIR.

(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)Ne var ki, ORDA MÜSLÜMANLARDAN OLAN BİR EVDEN BAŞKASINI BULMADIK. (Zariyat Suresi, 35)
Aralarında kadınların da bulunduğu 314 KİŞİLİK BİR GRUP oluştururlar...

(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-68)... "Gerçek şu ki BUNLAR AZINLIK OLAN BİR TOPLULUKTUR". (Şuara Suresi, 54)Hz. Mehdi'ye aralarında kadınların da bulunduğu 314 KİŞİ biat edecektir.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)... Zaten onunla birlikte ÇOK AZINDAN BAŞKASI İMAN ETMEMİŞTİ. (Hud Suresi, 40)
Hatırlayın; hani SİZLER SAYICA AZDINIZ... (Enfal Suresi, 26)... bu 313 KİŞİ gece abid (çok ibadet eden kimse) gündüz kahraman niteliğini taşımaktadırlar.

(Kıyamet Alametleri, s. 169)... Nice KÜÇÜK TOPLULUK, daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galib gelmiştir... (Bakara Suresi, 249)HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN YARDIMCILARININ AHLAKI


ONUN KUMANDANLARI, İNSANLARIN EN HAYIRLISIDIR.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)İman edip salih amellerde bulunanlar ise; işte ONLAR DA, YARATILMIŞLARIN EN HAYIRLILARIDIR. (Beyyine Suresi, 7)Nihayet Allah yolunda hiçbir KINAYANIN KINAMASINDAN KORKMAYAN seçkin Müslümanlar onlarla mücadele edecekler.

(Sünen-i İbn-i Mace, 10/359)Allah yolunda mücadele eden ve KINAYICININ KINAMASINDAN KORKMAYAN bir topluluk getirir. (Maide Suresi, 54)

YARDIMCILARININ, ÇALIŞMALARINDA HZ. MEHDİ'YE DESTEK OLMALARI


MEMLEKET İŞLERİNİN AĞIRLIKLARINI ONUNLA PAYLAŞACAKLAR.

(Kıyamet Alametleri, s. 187)Sonra İŞ(LER)İ TAKSİM EDENLERE andolsun. (Zariyat Suresi, 4)HZ. MEHDİ VE YARDIMCILARININ GECELERİ DE İBADET ETMELERİ


... ONLAR gündüz arslan, GECE DE ABİDDİRLER*...

(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 57-68)GECE-BOYUNCA DA PEK AZ UYURLARDI. Onlar, seher vakitlerinde istiğfar ederlerdi. (Zariyat Suresi, 17-18)


ALLAH'IN HZ. MEHDİ'Yİ MELEKLERLE DESTEKLEMESİ


Allah onu 3 BİN MELEKLE DESTEKLEYECEKTİR.

(El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 41)"Rabbiniz'in size MELEKLERDEN İNDİRİLMİŞ ÜÇ BİN KİŞİYLE YARDIM-İLETMESİ size yetmez mi?" diyordun. (Al-i İmran Suresi, 124)... onların ÜZERİNE MELEKLER İNER... (Fussilet Suresi, 30)... ÖNLERİNDE CEBRAİL, ARKALARINDA MİKAİL BULUNACAKTIR...

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)... artık Allah, onun Mevlasıdır; CİBRİL ve mü'minlerin salih olan(lar)ı da. Bunların arkasından MELEKLER DE ONUN DESTEKÇİSİDİRLER. (Tahrim Suresi, 4)Rabbin meleklere vahyetmişti ki: "Şüphesiz Ben sizinleyim, iman edenlere sağlamlık katın..." (Enfal Suresi, 12)... MELEKLERİ DE (SİZE DUA ETMEKTEDİR)... (Ahzab Suresi, 43)
O MELEKLER, Hz. Mehdi'ye muhalefet edenin YÜZÜNE VE ARKASINA VURACAKTIR.

(El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 41)Öyleyse MELEKLER, YÜZLERİNE VE ARKALARINA VURA VURA canlarını aldıkları zaman nasıl olacak? (Muhammed Suresi, 27)

HZ. MEHDİ VE YARDIMCILARININ ZORLUKLA KARŞILAŞMALARI VE BUNLARDAN YILMAMALARI


Ahir zamanda ÜMMETİMİN BAŞINA sultanlarından ŞİDDETLİ BELALAR GELİR, öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir.

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12)... Allah yolunda KENDİLERİNE İSABET EDEN (GÜÇLÜK VE MİHNET)DEN DOLAYI ne gevşeklik gösterdiler, ne boyun eğdiler. Allah, sabredenleri sever. (Al-i İmran Suresi, 146)Benden sonra Ehl-i Beytim BELA VE MİHNETLERLE KARŞILAŞACAKLAR ve TARDA MARUZ KALACAKLARDIR (yurtlarından çıkarılacaklardır).

(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)
YOLUMDA İŞKENCE GÖRENLERİN, çarpışıp öldürülenlerin, mutlaka kötülüklerini örteceğim. (Al'i İmran Suresi, 195)"Andolsun senden önce de elçiler yalanlandı; onlara, yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları ve EZİYETE UĞRATILDIKLARI şeye sabrettiler..." (Enam Suresi, 34)Ey insanlar! Ümmet-i Muhammed ve bilhassa onun Ehl-i Beyti çok belalar gördü, ve BİZLER KAHIR VE HAKSIZLIĞA maruz kaldık.

(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)
... Onlara öyle bir yoksulluk, ÖYLE DAYANILMAZ BİR ZORLUK çattı ve öylesine sarsıldılar ki... (Bakara Suresi, 214)

HZ. MEHDİ VE CEMAATİNİN, ALLAH'IN KORUMASI ALTINDA OLMALARI


Muhalifleri KENDİLERİNE HİÇBİR ZARAR VEREMEYECEK. Bu (hal kıyamete kadar böyle devam edecek.)

(Kıyamet Alametleri, s. 286)... Siz doğru yola erişirseniz, sapan SİZE ZARAR VEREMEZ... (Maide Suresi, 105)


HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN, ALLAH'IN AHİR ZAMAN İÇİN ÖZEL SEÇTİĞİ BİR KİŞİ OLMASI


ALLAH ONU DİĞER İNSANLAR ÜZERİNE SEÇMİŞTİR.

(Kıyamet Alametleri, sf. 189)RABBİN, DİLEDİĞİNİ YARATIR VE SEÇER; seçim onlara ait değildir... (28/68)


HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN, İNSANLARI ALLAH'A İMAN ETMEYE ÇAĞIRMASI


İNSANLARI ALLAH VE RESULÜNE İTAAT ETMEYE DAVET EDECEKTİR.

(El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 50)
Size ne oluyor ki, ELÇİ SİZİ RABBİNİZE İMAN ETMEYE ÇAĞIRIP-DURURKEN Allah'a iman etmiyorsunuz? Oysa O, sizden kesin bir söz almıştı. Eğer mü'min iseniz (inanıp sözünüzü gerçekleştirin). (Hadid Suresi, 8)


HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN, İSLAM DİNİNİ ASLINA DÖNDÜRÜP, BİDATLERİ ORTADAN KALDIRMASI


Hz. Peygamber (sav) en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa, MEHDİ de en sonunda aynı şekilde İSLAM'I AYAKTA TUTACAKTIR.

(El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)... O DİNİ (İSLAM'I) BÜTÜN DİNLERE ÜSTÜN KILMAK İÇİN elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O'dur."(Tevbe Suresi, 33)Mehdi, DİNİ, PEYGAMBERİN (SAV) ZAMANINDA OLDUĞU GİBİ AYNEN TATBİK EDECEK. Yeryüzünden mezhepleri kaldıracak. Halis ve hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak...

(Kıyamet Alametleri, 186-187)(Hz. Mehdi (a.s.) zamanında) Din birliği de olacak, artık ALLAH'TAN BAŞKASINA TAPILMAYACAKTIR.

(Sünen-i İbni Mace, cilt 10, Haydar Hatipoğlu, Bab 33, s. 331-335)SİZİ sünnetime sımsıkı sarılmaya, raşid ve MEHDİ HALİFELERİMİN YOLUNDA GİTMEYE TEŞVİK EDERİM.

(İbni Mace, Mukaddime 6, Ebu Davud, Sünnet. 5. Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, s. 139)BU BENİM DOSDOĞRU OLAN YOLUMDUR. Şu halde ona uyun. (En'am Suresi, 153)

HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN, İNSANLARIN HAK DİNİ YAŞAMALARINA VESİLE OLMASI


... Biattan önce, insanlar GRUP GRUP ona akın edecekler...

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)İnsanların Allah'ın dinine DALGA DALGA girdiklerini gördüğünde. (Nasr Suresi, 2)


HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN, MÜSLÜMANLAR ARASINDA BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLAMASI


ALLAH bizimle insanları nasıl şirk adavetinden (düşmanlığından) kurtararak, onların kalplerine ülfet ve muhabbet yerleştirmiş ve din kardeşi yapmışsa, MEHDİ İLE fitne adavetinden kurtaracak ve KARDEŞ YAPACAKTIR.

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, Ali b. Hüsameddin el-Muttaki, s. 20)... KALPLERİNİZİN ARASINI UZLAŞTIRIP-ISINDIRDI... (Al-i İmran Suresi, 103)


HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN, İSLAM AHLAKININ DÜNYA HAKİMİYETİNE VESİLE OLMASI


Tüm olarak yeryüzünün meliki dört tanedir. Onların ikisi: Zülkarneyn ve Süleyman müminlerden, diğer ikisi, Nemrud ve Buhtunnasr kafirlerdendir. YERE beşinci olarak EHLİ BEYTİMDEN BİRİ SAHİP OLACAK. YANİ MEHDİ.

(Mektubat-ı Rabbani, 2/1163)... "Şüphesiz ARZ'A SALİH KULLARIM VARİSÇİ OLACAKTIR" diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105)Ve onlardan sonra SİZİ O ARZA MUTLAKA YERLEŞTİRECEĞİZ... (İbrahim Suresi, 14)MEHDİ tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi DÜNYAYA HÜKMEDECEKTİR.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)Ümmü Seleme'nin rivayetlerine göre, HZ. MEHDİ, İSLAMI YERYÜZÜNÜN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDE HAKİM KILACAKTIR.

(İmam-ı Rabbani, Mektubat, I: 565)... Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, ONLARI DA YERYÜZÜNDE 'GÜÇ VE İKTİDAR SAHİBİ' KILACAK... (Nur Suresi, 55)Mehdi, DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ HER YERİ fetheder.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 57)Kendisine bereketler kıldığımız YERİN DOĞUSUNA DA, BATISINA DA o hor kılınıp-zayıf bırakılanları (müstaz'afları) MİRASÇILAR KILDIK... (Araf Suresi, 137)Allah ona (Mehdi'ye) O KADAR GÜÇ VERECEK Kİ, bir gece içinde zulmü ve ehlini ortadan kaldıracak...

(Muhyiddin Arabi el-Endülüsu, Futuhat-ül Mekkiye, Bab 66, Kıyamet Alametleri, s. 186)... ÖYLE BİR 'GÜÇ VE YETKİ' VERECEĞİZ Kİ, ayetlerimiz sayesinde size erişemeyecekler... (Kasas Suresi, 35)

HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN, MÜSLÜMANLARIN MANEVİ LİDERİ OLMASI


Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi DÜNYAYA HÜKMEDECEKTİR.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)O SİZİ YERYÜZÜNÜN HALİFELERİ KILDI... (Enam Suresi, 165)BİZ İSE, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, ONLARI ÖNDERLER YAPMAK ve mirasçılar kılmak İSTİYORUZ. (Kasas Suresi, 5)YERYÜZÜNDEKİ TÜM İNSANLARIN HZ. MEHDİ'DEN RAZI OLMASI VE ONA KARŞI BÜYÜK BİR SEVGİ DUYMASI


Hz. Mehdi gelince, insanlar ONU AŞK VE MUHABBETLE KUCAKLAYACAKLARDIR.

(El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed İbn-i Hacer-i Mekki, s. 37)İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, RAHMAN (OLAN ALLAH), ONLAR İÇİN BİR SEVGİ KILACAKTIR. (Meryem Suresi, 96)

HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN YERYÜZÜNDE ADALETLE HÜKMETMESİ

Zulüm ve fıskla dolu olan DÜNYA, o (Hz. Mehdi) geldikten sonra ADALETLE DOLUP TAŞACAKTIR.

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)... Onlara resulleri geldiği zaman, ARALARINDA ADALETLE HÜKÜM VERİLİR ve onlar zulme uğratılmazlar. (Yunus Suresi, 47)


HZ. MEHDİ DÖNEMİNDE YERYÜZÜNÜN BARIŞLA DOLMASI


DÜŞMANLIK VE KİNİ DE KALDIRACAKTIR... Kap su ile dolduğu gibi YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR... Savaş da ağırlıklarını bırakacak.

(Sünen-i İbni Mace, Kitabü-l fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab 33, s. 331-335)Ey iman edenler, HEPİNİZ TOPLUCA "BARIŞ VE GÜVENLİĞE (SİLM'E, İSLAM'A) GİRİN... (Bakara Suresi, 208)... Hiçbir kimse arasında bir DÜŞMANLIK KALMAYACAKTIR.

(Sahih-i Müslim, 1/136)Ve bütün DÜŞMANLIKLAR, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak KAYBOLUP GİDECEKTİR.

(Sahih-i Müslim, 1/136)... o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında DÜŞMANLIK BULUNAN KİMSE, SANKİ SICAK BİR DOST(UN) OLUVERMİŞTİR. (Fussilet Suresi, 34)

HZ. MEHDİ DÖNEMİNDE YERYÜZÜNÜN HER YERİNİN GÜVENLİ HALE GELMESİ


(Mehdi) zamanında NE BİR KİMSE UYKUSUNDAN UYANDIRILACAK, NE DE BİR KİMSENİN BURNU KANAYACAKTIR.

(Kıyamet Alametleri, s. 163)...işte GÜVENLİK ONLAR İÇİNDİR ve onlar hidayete ermişlerdir. (Enam Suresi, 82)Düşmanlık ve KİNİ DE KALDIRACAKTIR.

(Sünen-i İbni Mace, Kitabü-l Fiten Tercemesi ve Şerhi, cilt 10, Haydar Hatipoğlu, Bab 33, s. 331-335)
Biz onların göğüslerinde KİNDEN NE VARSA ÇEKİP ALMIŞIZ. ... (Araf Suresi, 43)
... ve EMANET ZAYİ OLMAYACAKTIR...

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)(Yine) Onlar, EMANETLERİNE ve ahidlerine RİAYET EDENLERDİR. (Müminun Suresi, 8)


HZ. MEHDİ DÖNEMİNDE GÖRÜLMEMİŞ BİR BOLLUK VE ZENGİNLİK YAŞANMASI


... EŞYAYI, MALI DAĞITACAK, fakat bolluktan dolayı kabul eden olmayacaktır...

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.31)Muhakkak o ZAMANDA MAL ÇOĞALIP SU GİBİ AKACAK da onu hiçbir kimse (tenezzül edip) kabul etmeyecektir.

(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 464)O zaman ÜMMETİM NİMETLENECEK...

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)... Allah, kendi fazlından ONLARI ZENGİN EDER.... (Nur Suresi, 32)... ALLAH, DİLEDİĞİNE KAT KAT ARTTIRIR... (Bakara Suresi, 261-262)Sonra onlara karşı SİZE TEKRAR 'GÜÇ VE KUVVET VERDİK', SİZE MALLAR VE ÇOCUKLARLA YARDIM ETTİK... (İsra Suresi, 6)

HZ. MEHDİ DÖNEMİNDE TOPRAĞIN BEREKETLENMESİ


... ve ARZIN NEBATATI (BİTKİSİ) ÇOK FAZLA OLACAK...

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)... HER ŞEYİN BİTKİSİNİ BİTİRDİK, ONDAN BİR YEŞİLLİK ÇIKARDIK, ONDAN BİRBİRİ ÜSTÜNE BİNDİRİLMİŞ TANELER TÜRETİYORUZ... (Enam Suresi, 99)... İnsan BİR AVUÇ TOHUM ATACAK, 700 AVUÇ HASAT EDECEKTİR...

(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)... infak edenlerin örneği YEDİ BAŞAK BİTİREN, HER BİR BAŞAKTA YÜZ TANE BULUNAN bir tek tanenin örneği gibidir. ... (Bakara Suresi, 261)2009-06-02 14:48:48

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top